Geitryggen grustak i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Brødrene Harsjøen Entreprenørforretning AS.

Geitryggen grustak er lokalisert på gnr. 33 bnr. 2 i Tynset kommune. Det omsøkte arealet er på 72,5 dekar. Anslått totalvolum for uttak av masser er oppgitt til 1 200 000 fm3, og forventet årlig uttak er oppgitt til 20 000 m3 masse. Forekomsten består av sand med lite innhold av stein. Den oppgis å være godt egnet som sams masser for fylling.

Søker av driftskonsesjon har oppgitt at det foreligger en reguleringsplan for området med navn Geitryggen Grustak og vedtaksdato 06.01.2003.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 18. januar 2016