Gbnr. 59/6 i Rindal kommune - søknad om prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)  fra Leif Magne Røen.

Søknaden gjelder prøveuttak av opptil 2000 m3 fast fjell på del av eiendommen 59/6 i Rindal kommune. Prøveuttaksområdet ligger cirka 200 meter nord for gården og like øst for elva Stortrøkna. Gården ligger ved fylkesvei 65, 11,5 km vest for fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. mars 2018