Gbnr. 133/4 i Gulen kommune - prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om godkjenning til prøveuttak av naturstein etter mineralloven § 12 frå Hylland AS.

Søknaden gjeld eit prøveuttak på ca. 2000 m3 fast fjell på austsida av Fv3, øvst i Takledalen like før nedkjøring mot Austgulen. Uttaket skal skje på del av eigedommen 133/4 i Gulen kommune. Førekomsten som skal takast ut er omtalt som grovpora gneis. Føremålet med prøveuttaket er å kartleggje området, undersøke kvalitet og eventuell mengde for uttak av fjell for produksjon og levering av murstein til gråsteinsmurar.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 31. mai 2021