Gausland i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Risa AS.

Omsøkt konsesjonsområde
Gausland er lokalisert på gnr./bnr. 29/7 i Hå kommune. Omsøkt areal er omlag 22 dekar. Det angis at forekomsten består av gneis med partier med amfibolitt. Anslått totalvolum for uttaket er 340 000 m3 og forventet årlig uttak er 20 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Området er regulert til steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan med planid. 1153 og vedtaksdato 15.09.2016.

Konsesjonsområdet fremgår på kart datert 26.10.16 på s. 4 i høringsvedlegget.  

Område omfattet av driftsplanen
Omsøkt konsesjonsområde (gnr./bnr. 29/7) er en utvidelse av et eksisterende uttak. Eksisterende uttak ligger på gnr./bnr. 29/5 og omfattes av reguleringsplanene med planid. 1024 og 1062. Eksisterende masseuttak benyttes i forbindelse med det videre uttaket, men det skal ikke tas ut masser her. Av den grunn inntas ikke dette området i selve konsesjonsområdet. Det eksisterende uttaket omfattes likevel av driftsplanen, idet DMF krever at området skal sikres og avsluttes i tråd med minerallovens regler.

Det samlede området som er omfattet av driftsplanen, følger stiplet sort linje i kart 901 på side 18 i høringsvedlegget.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 27. november 2016