Gaskabeaivarri i Kautokeino kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra MQ Granite AS.

Gaskabeaivarri er lokalisert på gnr./bnr. 18/1 i Kautokeino kommune. I søknaden er det omsøkte arealet oppgitt å være 75 dekar. Søker oppgir videre at forekomsten består av kvartsitt og skal brukes til blokkstein, tonnestein, hagestein, knuste produkter og betongtilslag. Anslått totalvolum for uttaket er 300 000 m3 og forventet årlig uttak er 5 000 m3.

Mindre endring av reguleringsplan for Gaskabeaivarri ble vedtatt 28.01.2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. oktober 2016