Gangåslia massetak i Aure kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra SL Maskin AS.

Gangåslia er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 55/6 i Aure kommune. Det omsøkte området er om lag 11 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Det er oppgitt at forekomsten består av granitt og gneis i form av fast fjell som hovedsakelig vil benyttes til produksjon av stein, pukk, singel og grus til tomte- og grunnarbeid, veibygging og oppgrusing. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 – 15.000 m3 og et totalt uttak på 200.000 m3.

Deler av det omsøkte området er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 02.09.1993 med plan-ID 19930005 og navn «Fjell-/steinbrudd Dromnes». I kommuneplanens arealdel er en stor del av det omsøkte området avsatt til område for masseuttak, mens en mindre del er avsatt til LNF-formål. SL Maskin AS planlegger videre en utvidelse av massetaket, og planlegging av regulering av det utvidede området er igangsatt. Denne søknad om driftskonsesjon som ligger på høring omfatter kun eksisterende uttaksområde som vist på side 14 i høringsvedlegget, og ikke utvidet uttaksområde som er under planlegging.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. februar 2018