Furnes massetak i Vestnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tomra Maskin AS for uttak av stein på gbnr. 51/1 i Vestnes kommune.

Omsøkt areal er oppgitt til 202 daa og fremgår av kart «Konsesjonsområde Furnes massetak i Vestnes kommune». Antatt årlig uttak er mellom 15 000 og 40 000 m3 og totalt uttak er anslått til 3,2 millioner m3. Bruksområdet for ressursen er byggeråstoff. Området er i kommuneplanen avsatt til råstoffutvinning. Det er i tillegg en detaljreguleringsprosess under behandling i kommunen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. november 2021