Friestad masseuttak i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Risa AS for uttak av mineralske masser på gbnr. 102/2 og 3 i Hå kommune.

Omsøkt konsesjonsområde er på 66 daa og fremgår av vedlagte kart. Masseuttaket er basert på knust materiale til bygge- og anleggsbransjen samt tilføring av rene gravemasser, avslutning med 30-50 cm matjord. Massene skal i all hovedsak brukes til byggeråstoff.

Uttaksmengder er totalt på 555 000 m3. Snitt uttak pr år vil være ca 30 000 m3. Antatt driftstid for uttaket er på 20 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med planID 1175 avsatt til «Steinbrudd/masseuttak».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 3. juni 2021