Friestad i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Grunn-Service AS.

Friestad er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 105/1 i Hå kommune. Det omsøkte området er om lag 102 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til LNFR i kommunens arealplan for 2014-2028 datert 10.12.2014. Deler av det omsøkte området er regulert til masseuttak i reguleringsplan med plan-ID 1167 og navn «Detaljreguleringsplan for Friestad masseuttak, Hå kommune» vedtatt 15.12.2016.  Videre er planlegging av detaljregulering igangsatt for det omsøkte området med plan-ID 1175 og navn «Detaljregulering for Friestad masseuttak 2, Hå kommune». Det er oppgitt at forekomsten består av fast fjell som hovedsakelig vil benyttes til kabelsand, singel, grus og pukk. Det er estimert et årlig uttak på om lag 70 000 m3 og et totalt uttak på 1 255 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. juni 2018