Fossenget masseuttak i Nærøysund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fossenget masseuttak AS.

Søknaden gjelder Fossenget masseuttak på gnr./bnr. 103/2 i Nærøysund kommune. Omsøkt område er om lag 17,6 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 16 000 m3 og totalt uttak på om lag 191 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Fossenget masseuttak», datert 15. juni 2000. Søknad om en mindre endring av reguleringsplanen (vedr. flytting av avkjørsel) er under behandling.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. november 2020