Fossdal pukkverk i Åseral kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Fossdal pukkverk AS for uttak på gbnr. 32/6 i Åseral kommune.

Det søkte konsesjonsområdet er på 41 daa. Innanfor dette området skal det berre tas ut massar i vest, dette området er omtrent 22 daa og kan sjåast i kart i høyringsvedlegget.

Det er anslege eit årleg uttak av fast fjell på omlag 25 000 m3 og eit samla uttak på 250 000 m3.

Delar av området er avsett til råstoffutvinning i kommuneplanen. Kommunen har gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for utviding av massetaket, denne er gjeve med fleire vilkår.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. juni 2023