Fossberga i Stjørdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Franzefoss Pukk AS.

Steinbruddet på Fossberga ligger i rhyolittsone med flere hundre meters bredde som krysser dalen i Lånke ved Draveng.

Størrelsen på det omsøkte arealet er på 333daa, totalvolum for uttaket forventes være på 10 mill m3. Forventet årlig uttak er beregnet til 55 000m3.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Det er godkjent reguleringsplan for området «2-020 A Masseuttak i Fossberga», vedtatt 4.10.2012.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 8. februar 2016