Førnes i Hemnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Johansen Maskin AS.

Johanse Maskin AS søker om driftskonsesjon for Førnes i Hemnes kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 32 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 56/2. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak, vedtatt 14. september 2005.

Forekomsten som skal utvinnes består av granodioritt (fast fjell), som skal benyttes steinplastring, fyllinger, strøsand, omfylling til rør, toppdekke i private veger og gårdsplasser. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 400 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 – 25 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. juli 2020