Følling kalkbrudd i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Odd Einar Kne AS.

Følling kalkbrudd er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 348/1 i Steinkjer kommune. Det omsøkte området er om lag 46 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan med navn «Følling kalkbrudd» datert 28.06.1995 med planID: 1702227. Det er oppgitt at forekomsten består av kalkstein som vil knuses ned til pukk og jordbrukskalk. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20 000 m3 og et totalt uttak på 700 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. juni 2018