Folefalla massetak i Evje og Hornnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomeland Anlegg AS.

Nomeland Anlegg AS søker om driftskonsesjon for Folefalla massetak på gbnr. 53/3 i Evje og Hornnes kommune. Omsøkt areal for mineraluttak er 50 daa og fremgår av vedlagt kart med tittel «Konsesjonsområde Folefalla massetak i Evje og Hornnes kommune», produsert ved DMF den 8. januar 2018. Tiltakshaver anslår at totalvolum for uttaket er 400 000 m3 med et forventet årlig uttak på 22 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshaver er ressursen fast fjell av metadioritt og metabasitt. Massene er vurdert godt egnet til opparbeidelse av veger og tomter samt videreforedling til ulike fraksjoner av grus, pukk og stein.

Reguleringsplan for områdene ble vedtatt i kommunestyret den 15. juni 2017. Områdene er regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. februar 2018