Fjordgård i Lenvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lenvik kommune.

Lenvik kommune søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Fjordgård. Uttaket er lokalisert på gbnr. 113/9, 25 og 195 i Lenvik kommune. Omsøkt område er ca. 15 daa og svarer til område regulert til steinbrudd/masseuttak. Det samlede totale uttaket er 180 000 m3. Alt uttaket skal skje i løpet av et år, det vil si at årlig uttak svarer til totaluttaket på 180 000 m3.

Ifølge visuell vurdering av massene på stedet består forekomsten av en sedimentær bergart som er metamorfosert. Under besiktigelse ble det antatt at de lyse mineralene er kvarts, samt at de mørkere mineralene består av amfiboler, hornblende og/eller biotitt. Det ble vurdert at bergartene i uttaket er godt egnet som bruk til fyllingsmateriale i skredvoll og sjøfylling. Massene fra uttaket skal benyttes til å etablere to havmoloer i tråd med prosjektet «Utbygging Fjordgård fiskerihavn».

Omsøkt område er i reguleringsplan «Masseuttak Fjordgård», med planID 1931201604 vedtatt den 16. september 2016, regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 30. April 2019