Fjelluttak på Vaage i Kvinnherad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for fjelluttak på Vaage i Kvinnherad kommune.

Fjelluttaket på Vaage ligger ca. 600 m nordvest for Sundefjord. Størrelsen på omsøkt område er ca. 3,5 dekar. Totalt uttaksvolum er oppgitt til 20000-25000 m3 og forventet årlig uttak er ca. 3000-4000 m3. I følge søker har Kvinnherad kommune gitt tillatelse til uttak av fjell i omsøkt område.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelsene sendes innen 6. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. juli 2015