Fintlandsmoen i Sirdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Risa AS.

Uttaksområdet på Fintlandsmoen er lokalisert på gnr/bnr. 36/16 i Sirdal kommune. Det omsøkte området er 39 daa. Området er i kommuneplanens arealdel regulert til bebyggelse og anlegg. Forekomsten består av sand, grus og stein. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket er tilslag til betong og strøsand. Anslått totalvolum for uttaket er 390 000m3 med et årlig uttak på 20 000m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. juli 2016