Finland massetak i Vinje kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kåsa & Ringhus Entreprenør AS.

Kåsa og Ringhus Entreprenør AS søker om driftskonsesjon for Finland massetak i Vinje kommune, lokalisert på eiendommen gnr/bnr. 89/1. Uttaksområdet svarer til område regulert til masseuttak og dekker et areal på 87 dekar, se side 14 i høringsvedlegget.

Anslått totaluttak er beregnet til 850 000 m3 og årlig uttak er estimer til 30 000 m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel. Bergarten som utvinnes består av gneis. Råstoffene knuses til ulike fraksjoner og benyttes til ulike anleggsformål.

I vedtak av 21. oktober 2004 har Vinje kommune regulert området til masseuttak (Plan-ID 20040013).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. desember 2018