Fet pukkverk i Fet kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS.

Feiring Bruk AS har søkt om konsesjon for Fet pukkverk på gbnr. 56/1 i Fet kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 150 daa. Tiltakshaver oppgir at totalvolumet innenfor omsøkt område er 1 800 000 m3, og planlagt årlig uttak på ca. 50 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. I følge tiltakshaver er den dominerende bergarten metamorf, fin til middels kornet mellomgrå gneis. Materialene har ifølge tiltakshaver stor mekanisk styrke og kan benyttes til alle byggeformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 23. august 2016