Feiringåsen i Lørenskog kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS med org.nr. 943 142 947.

Feiringåsen er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 91/13, 93/5 og 93/6 i Lørenskog kommune. Det omsøkte området er om lag 489 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. DMF bemerker at omsøkt område stedvis går utenfor det området som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.  Det er oppgitt at forekomsten består av granittisk gneis med stor mekanisk styrke. Materialene brukes i alle typer byggeformål, til asfalt og til betong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 430 000 m3 og et totalt uttak på 1 428 000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 14. november 2018