Evjen uttak i Beiarn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Evjen Granitt AS.

Evjen uttak er lokalisert på del av gbnr. 54/23 i Beiarn kommune. Området det søkes om driftskonsesjon på har et areal på 3,2 dekar.

Det oppgis at det skal tas ut 50 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 15 000 m3 masse. Forekomsten består primært av bergarten granitt. Det er i søknaden oppgitt at råstoffet skal benyttes til belegningsstein, kantstein, murstein, forbendingsstein med mer.

Området er i kommunal arealplan avsatt til råstoffutvinning og det foreligger en tillatelse til uttak av stein gitt av Beiarn kommune.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. oktober 2016