Evensgård Massetak i Saltdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kristensen Maskin AS (org. nr. 976 244 176) for uttak på gbnr 22/1 i Saltdal kommune. Omsøkt areal er på ca 22,2 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca 4 000 m3 og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca 80 000 m3 masse. Dette gir en samlet levetid på uttaket på ca 20 år.

Uttaksressursen er løsmasser som skal benyttes til byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Detaljregulering Massetak Evensgård» med arealplan ID: «1840_2018004» regulert til «Steinbrudd og masseuttak». Reguleringsplanen er vedtatt den 25.02.2021.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 18. mai 2021