Espevik i Tysvær kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Amrock AS.

Amrock AS søker om driftskonsesjon for Espevik i Tysvær kommune. Storleiken på omsøkt område 409 daa. Tiltakshavaren anslår at totalvolum for førekomsten innafor uttaksområdet er 1 495 000 m3. Det årlege uttaket vil kunne variere med marknad og etterspurnad, men tiltakshavaren ser for seg et forventa årleg uttak på 48 000 m3. Førekomsten høyrer til under mineralkategorien grunneigar sine mineral.

Ifølge tiltakshavar består førekomsten av granitt av god kvalitet. Førekomsten er fast fjell som skal sprengast og knusast til pukk. Massane som takast ut skal nyttast primært til bygg- og anleggsføremål.

Området er i «reguleringsplan for Espevik gnr. 134 bnr. 1 og gnr. 136 bnr. 1 i Tysvær kommune», vedteken i kommunestyret den 12. desember 1989.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. desember 2018