Enger Østre i Lier kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Håkanes Maskin AS.

Enger Østre er lokalisert på gnr./bnr. 193/2 i Lier kommune. Det omsøkte området er ca. 62 dekar. Området er regulert til pukkverk/løsmassetak i reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret i Lier kommune 29. mai 1990 og godkjent av Miljøverndepartementet 10. mars 1992. Videre har Lier kommune godkjent søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett for tilbakefylling av løsmasseuttak 17. juni 2016.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten består av en naturlig røys, i det alt vesentligste bestående av bergarten rombeporfyr med god kvalitet til bruk som vei- og byggemateriale. Totalvolumet for uttaket er anslått til ca. 350 000 m3 (kubikk fast masse). Forventet årlig uttak er ca. 25 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. mars 2017