Engan steinbrudd og masseuttak i Holtålen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ole P. Bakken AS.

Ole P. Bakken AS søker om driftskonsesjon for Engan steinbrudd og masseuttak i Holtålen kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 162 dekar og er lokalisert på eiendommen gbnr. 57/1 i Holtålen kommune. Området er i vedtak av 2. november 2017 regulert til steinbrudd og masseuttak (Plan-ID NO16 1644 2014 106). Videre er området lokalisert innenfor reinbeitedistrikt Gåebrie sitje.

Bergarten som skal utvinnes består hovedsakelig av dioritt, gabbro og metagabbro. Tiltakshaver opplyser at råstoffene er godt egnet for videreforedling til pukk og andre ferdigvarer. Massene er tenkt benyttet til lokale formål. Anslått totaluttaksvolum for uttaksvirksomheten er 1 800 000 m3 og årlig uttak på ca. 10 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det er opplyst feil totalvolum og årlig uttak i søknadsskjemaet. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Etter avsluttet drift og dersom annen etterbruk ikke er aktuelt, skal uttaksområdet tilbakeføres til LNFR-areal tilpasset landbruksformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 9. April 2019