Enebo grustak i Lesja kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Aaheim Maskiner og Transport AS.

Enebo grustak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 4/20, 4/29, 4/28, 4/30, 5/1/1, 5/1 og 5/2 i Lesja kommune. Det omsøkte området er om lag 108 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealdel og regulert i reguleringsplan «Enebo grustak» datert 08.10.2015. Det er oppgitt at uttaket er et kombinert uttak av både grus og fjell. Grusforekomsten er en breelvavsetning, og fjellet består av gneis. Materialet vil hovedsakelig bli benyttet til veg- og byggeformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10 000 m3 og et totalt uttak på 1 085 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. juli 2018