Eika sandtak i Midt-Telemark kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hellestad Sandtak AS.

Søknaden gjelder Eika sandtak på gårds- og bruksnummer 10/3 i Midt-Telemark kommune. Omsøkt område er om lag 60 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 700 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel 2015-2027 vedtatt 15. juni 2015, regulert til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 28. mai 2020