Eidsnes næringsområde i Lindås kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Eidsnes næringsområde i Lindås kommune.

Eidsnes næringsområde ligger ca. 11 km nordøst for Knarvik-sentrum og ca. 2 km syd for E39. Omsøkt areal er på ca. 100 dekar og er regulert til næringsområde i reguleringsplan vedtatt av Lindås kommunestyre 20.03.2013.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelsene sendes innen 19. juni 2015

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. juni 2015