Eide pukkverk i Fjell kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Franzefoss Pukk AS.

Eide pukkverk er lokalisert i Fjell kommune og omfattar gnr./bnr. 20/207, 20/283 og 20/305. Totalt volum av uttaket er estimert til 5 600 000 m3, med eit forventa årleg uttak på ca. 110 000 m3. Område for steinbrot omfattar ca. 181 daa og kjem fram av kart på side 4 i høyringsvedlegget. Bergarten er ein banda granittgneis med lyse band beståande av kvarts og feltspat, mens dei mørke banda er biotittførande. Førekomsten har eit bredt bruksområde og har eigenskapar for bruk i asfalt og betong, samt veg- og anleggsarbeid. Det omsøkte området er regulert i vedtak av 08.02.2001, med siste revisjon den 25.08.2005, og svarar til områdane C1 og C2 i reguleringsplanen.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 27. mars 2018