Eide masseuttak i Vanylven kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fiskaa Maskin AS.

Søknaden gjelder for Eide masseuttak på gnr. 16 bnr. 5, 6, 4, 3 og gbnr. 14/47 i Vanylven kommune.

Omsøkt område er om lag 44 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 15 og 16. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 2000-5000 m3 og totalt uttak på om lag 120 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel, PlanID 1511001, avsatt til råstoffutvinning. Det foreligger også en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert 13. november 2013. Dispensasjonen omhandler at tiltakshaver kan drive masseuttak på deler av det omsøkte området.  

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 21. juni 2021