E8 Lavangsdalen - Mellomdalen ved Sarastein i Tromsø kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Statens vegvesen (org.nr. 971 032 081).

Søknaden gjelder konsesjon til uttak av mineralske masser øst for E8 Lavangsdalen ved Sarastein på gårds- og bruksnr. 35/3 i Tromsø kommune. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på mellom 50.000-70.000 m3 og totalt uttak på om lag 250.000 m3, innenfor et område på om lag 31 dekar avsatt til uttak av masser i detaljreguleringsplanen «Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen», med plan-ID 1944, vedtatt av Tromsø kommune 15. juni 2022. Området fremgår av kart som del av høringsvedlegget på side 14-15.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. desember 2022