Dyrshaugen Næringsområde i Sunnfjord kommune - driftskonsesjon

DMF har motteke søknad om driftskonsesjon frå Magne Hafstad AS (org. nr. 974 536 935), for uttak på 60/1 i Sunnfjord Kommune. Omsøkt areal er på ca. 17 daa, og går fram av kart som er en del av søknadsvedlegga.

Planlagd årleg uttak er oppgitt til 20 000 m3, mens planlagt totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 90 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca. 4,5 år.

Uttaksressursen er lausmasser som vil bli nytta som byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Dyrshaugen Næringsområde», med planID 4647_143220160001 regulert til «Steinbrot og masseuttak BMS»

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. April 2021