Dyrebu grustak i Flesberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Dyrebu Grustak datert 30. juni 2015.

Dyrebu Grustak er lokalisert i Svene i Flesberg kommune i Buskerud. Masseuttaket ligger på gnr. 142 bnr. 1 og omfatter 32,5 dekar. Anslått totalvolum for uttaket er 125 000 m3, se oppdatert søknadskjema på side 1 i høringens vedlegg. Forventet årlig uttak er 26 000 m3.

Forekomsten er oppgitt å være elvegrus med noe variasjon mellom ulike lag. Ved uttak av grusen er det ønskelig å blande masser fra ulike lag.

Det er oppgitt at masseuttaket er godkjent gjennom reguleringsplan for Dyrebu grustak, vedtatt 25. juni 2009. Arealformålet er i kommuneplanens arealdel angitt som LNF.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 30. september 2015