Drevsjømoen massetak i Engerdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Per Joar Kvilten (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Drevsjømoen masseuttak på gnr/bnr 165/1 i Engerdal kommune. Omsøkt område er om lag 38 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 4000 m3 og totalt uttak på om lag 70-100 000 m3. Området er regulert til område for industri i vedtak av 13. juli 1989 (planID 19890200). Forslag til reguleringsplan med navn Drevsjømoen massetak (planID 20150100) er under behandling.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 14. oktober 2020