Drevland massetak i Vefsn kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra  Maskinentreprenør Christer Jakobsen AS (org.nr. 920 197 183) for uttak av stein på gbnr. 196/1, 4, 6 og 10 i Vefsn kommune.

Omsøkt areal er oppgitt til 83 daa og fremgår av kart «Konsesjonsområde Drevland massetak Vefsn kommune». Antatt årlig uttak er 5 000 m3 og totalt uttak er anslått til 549 000 m3. Bruksområdet for ressursen er fyllmasse.

Området er i reguleringsbestemmelser for Drevland, planID 20091044, regulert til spesialområde for massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 8. desember 2021