Djupedal i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sokna Sand og Pukk AS.

Sokna Sand og Pukk AS søker om driftskonsesjon for Djupedal i Ringerike kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 186 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 148/1. Kart på side på 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn avgrensningen i kommuneplanen.

Forekomsten som skal utvinnes består hovedsakelig av sand og grus, samt fast fjell (mørk grønn amfibolitt). Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 950 000 m3, hvor av 220 000 m3 løsmasser og 730 000 m3 fast fjell. Årlig uttak er estimert til rundt 60 000 m3, hvor av 5000 – 10 000 m3 løsmasser og 50 000 m3 fast fjell. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019