Dilljohka grustak i Karasjok kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskin og Transport AS for uttak Dilljohka grustak på gbnr. 22/49 i Karasjok kommune.

Omsøkt område er om lag 62 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 10. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 6 700 m3 og totalt uttak på om lag 67 000 m3. Området er i reguleringsplan for Dilljohka, vedtatt 29. april 1999, regulert til massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. juli 2021