Damåsen Massetak i Øvre Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Damåsen Pukkverk AS for uttak av mineralske masser på gbnr 132/1 og 132/1/1.

Søknaden gjelder driftskonsesjon for uttak av fast fjell til bruk for byggeråstoff. Omsøkt areal er oppgitt til 236 daa.

Planlagt årlig uttak er oppgitt til 111 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 6 000 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca 54 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med planID 3048_0574 avsatt til massetak som hovedformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2020