Dalen steinbrudd i Strand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stangeland Maskin AS.

Søknaden gjelder Dalen masseuttak på gnr./bnr. 50/4, 50/3, 49/161 og 49/190 i Strand kommune. Omsøkt konsesjonsområde er totalt ca. 114 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14. Det er anslått et årlig uttak på 37 000 m3 og totalt uttak på 1 116 000 m3. Planlagt driftstid er 30 år for steinbruddet og 15 år for løsmasseuttaket. Pukk og grus brukes til egne prosjekter og selges til lokale entreprenører, mens sand hovedsakelig går til betongproduksjon. Området er regulert til uttak av naturforekomster av sand og grus, og steinmaterialer med tilhørende virksomhet som knusing og sortering, iht. reguleringsbestemmelser vedtatt av Strand kommune 19.02.2020.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. mai 2022