Dale 2 i Bjørnafjorden kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 fra Knut Dale.

Knut Dale (org.nr. 938 310 092) har søkt om driftskonsesjon for Dale 2 som er lokalisert på gnr./bnr. 16/2 i Bjørnafjorden (tidligere Fusa) kommune. Omsøkt konsesjonsområde er 2 dekar og går fram av kart i høyringsvedlegget. Det vert teke ut murestein og fasadestein av forskifra Gneis. Området er regulert til Steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan Steinuttak Dale, 16/2, 3 og 4 - 15/6 vedteke 03.10.2012.

Utenfor konsesjonsområdet er det eit område for vraksteintipp. Søker oppgir at dette er ei stabil fylling med 1:1,5.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 18. november 2020