Burud Pukkverk i Øver Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Burud pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 193/1 og gnr./bnr. 192/1 i Øvre Eiker kommune. Totalt omsøkt område er 119 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 30. juni 1988 og 3. november 2004 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til asfaltproduksjon og strøpukk. Det er estimert et årlig uttak på 60 000 m3 og et total uttak på 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 20. mars 2018