Buktamoen i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser på del av eiendommen gnr./bnr.  57/30 i Målselv kommune. Det omsøkte arealet er på 68,8 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på ca. 860 000 m3, og forventet årlig uttak er 25 000 m3.

Forekomsten er oppgitt å være en dypbergart med grandiorittisk gneis og innslag av amfibolitt. Det oppgis at bergarten er av god kvalitet og tilfredsstiller krav til bruk i alle lag i overbygning til veger, plasser og flyplasser. De knuste steinmassene fra steinbruddet videreforedles og benyttes som tilslag i asfalt til veger og plasser, samt til øvre bærelag.

Området som det søkes om driftskonsesjon for er i kommuneplanens arealdel angitt til råstoffutvinning. Området er i reguleringsplan med navn Buktamo steinbrudd gnr. 57 bnr. 30, vedtatt 20.02.2014, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 2. desember 2015