Buhammaren pukkverk i Gran kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Buhammaren pukkverk på gbnr. 167/1 i Gran kommune. Omsøkt område er om lag 112 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 780 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Buhammaren pukkverk», datert 23. mars 2015.

Søker opplyser at Buhammeren pukkverk drives på bergarten hornfels, som er godt egnet som tilslag til både asfalt, betong og entreprenørvarer. Massene fra Buhammeren Pukkverk kan brukes til høykvalitetsdekker for asfalt (motorvei og flyplasser).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 14. mai 2020