Breivatn massetak – Morgedal steinbrudd i Kviteseid kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Vest-Telemark pukkverk AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjeld uttak av fast fjell på eigedomen gbnr. 67/1 i Kviteseid kommune. Uttaket har et areal på 26 daa og går fram av kart over konsesjonsområde, som er ein del av høringsvedlegg. 

Planlagt årleg uttak er oppgjeve til 15 000 m3 masse, mens planlagt samla uttak er oppgjeve til 160 000 m3 masse. Uttatte masser vil bli knust og nytta som byggeråstoff til bygg- og anleggsverksemd.

Uttaket er omfatta av reguleringsplan «Breivatn massetak», planID 829_2016002, vedtatt 1. mars 2018. Reguleringsformålet er steinbrot og masseuttak. Etter avslutta uttak vil mesteparten av arealet bli gjort om til dyrka mark/beite og resten tilbakeført til skogsmark.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. august 2020