Breifjell/Kalleberg i Farsund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Geir Willy Pedersen.

Søknaden gjelder Breifjell/Kalleberg i Farsund kommune, gbnr. 97/2. Området som er tiltenkt ligger i kanten av en kolle. Stedet ligger avsides til og langt fra bebyggelse, har ikke innsyn fra veg eller bebyggelse og er således lite eksponert i terrenget.

Omsøkt areal er på 2,5 dekar. Totalvolum av uttaket er 5000 m3, hvorav 500-1000 m3 anslås å egne seg til murstein. Årlig er det beregnet uttak av 2500 m3.

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF. Uttatt masse skal brukes til murstein til bygging av natursteinsmurer.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2015