Brattåsen massetak i Hadsel kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hadsel maskin AS.

Det søkes om uttak av fast fjell på gnr. 62 bnr. 1 i Hadsel kommune. Omsøkt konsesjonsområde er på ca. 58,4 dekar og fremgår av kart som er vedlagt i høringsvedlegg nr. 1. Årlig uttak er forventet å være 30 000 m3 masse og totalt uttak er anslått til å være ca. 920 000 m3 masse.  

Det skal produses pukk i flere fraksjoner, og pukken skal primært benyttes til fyllinger i grøfter, veier og tomter. Forekomsten består av mangeritt (dominerende bergart) og er av NGU klassifisert til å være av lokal betydning. Søknadskjema og forslag til driftsplan for omsøkt uttak finner dere i høringsvedlegg nr. 2.

Omsøkt konsesjonsområde er regulert til masseuttak i detaljreguleringsplan for Brattåsen masseuttak (Planid. HØ9, vedtatt at kommunestyret 13.12.2018). Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for Brattåsen massetak ligger vedlagt i høringsvedlegg nr. 3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 30. April 2019