Botnberget i Lierne kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gåsbakk & Sønner AS.

Tiltakshaver søker om driftskonsesjon for uttak av fjellmasser ved Botnberget på eiendom med gnr./bnr. 25/26 i Lierne kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. Konsesjonsområdet har et areal på cirka 81 dekar, og fremgår av kart i vedlagt driftsplan med tegningsnummer 904 datert 9.12.2014. Uttaksområdet er under regulering.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. mars 2016