Børkhågålia fjelltak i Gausdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sønstehage Maskin AS.

Sønstehage Maskin AS søker om driftskonsesjon for Børkhågålia fjelltak i Gausdal kommune. Ifølge tiltakshaver er omsøkt areal ca. 36 daa, hvor anslått totalvolum for den mineralske ressursen innenfor uttaksområdet er 300 000 m3. Tiltakshaver anslår et forventet årlig uttak på 10 000 m3.

Tiltakshaver viser til NGU sin kartbase og oppgir at den dominerende bergarten innenfor området er sparagmitt. Ifølge tiltakshavers driftsplan er det registrert underkambrisk sandstein og skifer, alunskifer og underordoviciske skifre. I tillegg oppgir tiltakshaver at det mot sørøstre hjørne av uttaksområdet er funnet innslag av Ringsakerkvartsitt og Vardalsandstein. Mineralressursen er planlagt utnyttet som plastringstein, grovkult, pukk, bærelag, veggrus og fyllmasse.

Området er i reguleringsplan for Børkhågålia fjelltak, vedtatt i kommunestyret den 24. september 2009 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Ifølge reguleringsplanen utgjør område for stienbrudd og massetak samt deponi 36,3 daa.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vårt behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. november 2018