Bjorsåte masseuttak og Prestmoen masseuttak i Rollag kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fulsaas Maskin AS.

Fulsaas Maskin AS søker om driftskonsesjon for Bjorsåte masseuttak (steinbrudd) og Prestmoen masseuttak (løsmasseuttak) i Rollag kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 98 dekar og er lokalisert på eiendommen gbnr. 41/1 i Rollag kommune. Kart på side 4 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Prestmoen masseuttak er regulert til område for masseuttak/jordbruk i vedtak av 19. februar 2009 og Bjorsåte masseuttak er regulert til område for steinbrudd og masseuttak i vedtak av 14. desember 2012.

I 2019 planlegger tiltakshaver å utarbeide èn felles reguleringsplan for Bjorsåte masseuttak og Prestmoen masseuttak. Omsøkt konsesjonsområde og planlagt drift er utarbeidet i samsvar med forslag til ny reguleringsplan. DMF bemerker at reguleringsplanprosessen foregår uavhengig av konsesjonsbehandlingen.

Løsmassene som skal utvinnes på Bjorsåte består av kvartsitt og muskovitt-kvartsskifer. Årlig uttak er beregnet til ca. 22 000 m3. Løsmassene som skal utvinnes på Prestmoen består av sand, grus og silt. Tiltakshaver opplyser at det skal utvinnes ca. 8000 m3 per år. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel. Anslått totalvolum for hele uttaksvirksomheten er 1 300 000 m3. DMF bemerker at det er opplyst feil totalvolum i søknadsskjemaet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. April 2019